Skip to content

A teenSTAR szexuálpedagógia alapelve

Az ember természetéhez hozzátartozik a vágy, hogy szeressen és szeressék. A sikeres élet (karrier) mellett a sikeres párkapcsolat, házasság és a család a fiatalok elsődleges vágyai közé tartoznak.

Az, hogy mennyire nehéz számukra a szexualitás, a testiség, a kötöttségek és az attól való félelmek, valamint a saját identitásuk kezelése, jól megfigyelhető a médiában is.

A szerelem meglepheti az embert, de mások tapasztalatából is tanulható. Ahhoz, hogy a sok lehetőség között rátalálhassank a saját útjukra, néhány szakszerű érvet és javaslatot állítottunk össze. Ez az összeállítás mindenkihez szólhat, aki családban él, a nevelésben elméleti-, vagy gyakorlati szinten van jelen vagy az iskolákban és egyéb képzési intézményekben tevékenykedik. Ugyanígy szólhat azokhoz a fiatalokhoz is, akik a felnőtté válás folyamán megbízható tanácsokat keresnek. 

A tulipánok jól jelképezik a személyiség, a szexualitás fejlődésének természetes érési folyamatát a szunnyadó hagymától a teljes virágba borulásig. A fejlődést és a virágzást nem szabad siettetni, hanem hagyni kell a maga természetes ütemében kibontakozni, minden mesterséges külső ráhatás nélkül, hogy a kinyíló tulipán szépsége így válhasson igazán teljessé és láthatóvá.

A boldogság utáni vágy minden ember alapvető igénye. 

A szexualitás nagy boldogság forrásává válhat – de nem ritkán pont a boldogtalanság okozója. Ezért nélkülözhetetlen az öntudatos, érett és felelősségteljes szexuális viselkedésre való törekvés mind saját magunk, mind a ránk bízottak részéről.

A fiatalok nagy többsége számára alapvetően a boldog életről alkotott elképzelésükhöz tartozik a férfi és nő közötti tartós kapcsolat és saját gyermek is. Ebben a vágyában az ifjúság még inkább megerősítésre szorulhat , ha adott esetben a jelenlegi családi életkörülményeik ettől eltérnek (mozaikcsaládok, válási helyzetek, az egyik szülő egyedül neveli őket, stb.). Sok fiatal szeretne alkalmassá válni egy  értelmes és teljes életre, képessé válni arra, hogy önálló döntéseket hozzon a jövőjét és családi életét illetően.

Figyelembe kell venni, hogy az ember a szexualitásával a lét meghatározott rendjéhez van kötve. Vannak olyan, az életre vonatkozó törvények és tapasztalatok, amelyek minden emberre egyformán vonatkoznak, és mindenki számára nyilvánvalóak és ismertek. Ezeket nem lehet egyszerűen akarattal megváltoztatni, mert a kultúrákon és a vallásokon is átnyúlnak és törvényszerűen érvényesülnek. A szexualitás az egész embert érinti. Fizikai, emocionális, kognitív, szociális, kulturális és spirituális dimenziói vannak. A szexuális fejlődés az identitás fejlődésének része. Az állatokkal ellentétben az emberi szexualitás nem alacsonyítható le az ösztönök szintjére és azok kielégítésének következményeire.

Mint az ember személyiségét formáló életerő, egyszerre jelent adományt és feladatot is, mert a szexuális viselkedés következménye és gyakorlása egyben felelősséggel is jár. Az ember egész személyisége kifejeződik a szexualitásában, amely ugyanakkor metakommunikációs jelzéseivel zavaróvá és félreérthetővé is válhat. A boldog élethez meg kell tanulni a szeretetnek a szexualitásra vonatkozó testbeszédét és figyelembe kell venni annak a törvényszerűségeit is.

Fontos, hogy a gyerekek és a fiatalok számára először pozitív és teljes körű képet közvetítsünk, s így a szexualitáshoz való viszonyulásuk természetesen és félelemmentesen fejlődhessen. A szexualitás erőteljesen befolyásolja életünket és cselekedeteinket, ezért kell felvilágosítani a gyerekeket és a fiatalokat a szexualitáshoz köthető veszélyekről is.

A felnövekvő nemzedék számára fontos fejlesztési feladatot jelent a szexualitás beépítése az egész személyiségükbe, a társadalmi és kulturális környezet figyelembevételével. Ha ez sikerül, megalapozzuk a saját magukkal és másokkal való figyelmes és tisztelettel járó bánásmódot is. Ezért szükséges a gyermekek és a fiatalok számára az olyan nevelés és szabályrendszer, amelyet a teljes személyiségük fejlesztésénél figyelembe vesznek. Ha a szexuális nevelésnél tisztán technikai, ill. biológiai felvilágosításra szorítkozunk, az csupán rövid ideig hat.

Mivel a szexuális fejlődés alakítására születéstől kezdődően van szükség, a szülők elsődleges joga és kötelezettsége a szexuális nevelés. Az egészséges szexuális fejlődés legfontosabb tanulási terepe a család. A TeenSTAR feladata, hogy támogassa a szülőket a nevelés területén ebben a felelősségükben.

» A fiatalokat kíséri abban a folyamatban, hogy a saját szexuális fejlődésüket integrálják egész személyiségük fejlesztésébe, és hogy elfogadják önmagukat. 

» Segíthet a fiataloknak abban, hogy a személyes identitásukat férfiként vagy nőként megtalálják, és hogy tudatában legyenek méltóságuknak. Ehhez hozzátartozik, hogy a másik nemhez pozitív módon viszonyuljanak, és hogy az ő szempontjaikat is megismerjék és megtanulják azokat megbecsülni. 

» Ismereteket közvetít a szexuális fejlődésről és a kapcsolatteremtésről, hogy ezáltal a fiatalok képesek lehessenek felelősségteljes döntéseket hozni a szexualitás területén. Abban is segíthet nekik, hogy elkerüljék a kapcsolatok törését és a válásokat. 

» Képessé tehet arra, hogy a nemiséget, az érzéseket és a kapcsolatokat megértsék, és törekszik kifejleszteni az ehhez szükséges tárgyszerű és megfelelően figyelmes nyelvezetet. 

» Igyekszik teljes körű tájékoztatást adni a fiataloknak a barátságról, a szerelemről, a termékenységről, és segíthet nekik a szerelem és a szexualitás törvényszerűségeinek megismerésében. A nemek polaritása, a szerelem feltétel nélkülisége, a hűség és tartós kapcsolat olyan védelmet nyújtó körülmények, amelyben a kölcsönös önátadás és a gyermekek utáni vágy kiteljesedhet. 

»A TeenSTAR program segítheti a szexualitáshoz való természetes, életvidám és felelősségteljes hozzáállás kialakulását; melyhez hozzátartozik az önuralom gyakorlásának képessége is. 

» Segít, hogy elkerülhetőek legyenek a tinédzserterhességek és az abortuszok, valamint abban, hogy minden emberi élet értéknek számítson a fogantatás pillanatától a természetes halálig. 

» Felhívja a figyelmet a nemi betegségekre.

» Érzékennyé tehet a határok megsértésére és ellene hathat a szexuális erőszaknak és a pornográfiának. 

» Magyarázatot adhat a különféle értékorientációkra olyan korban, amikor a fiatalok egyre gyakrabban vannak kitéve a szexualitás területén az orientációs- és magatartási nyomásnak. Ezáltal képesek lehetnek toleranciára olyan emberekkel szemben is, akik más szexuális orientáltsággal rendelkeznek. 

» Ezen célok megvalósítása során segítheti a fiatalokat, hogy a szexualitást a maga sokoldalú összefüggéseiben megértsék, felelősségteljesen gondolkozzanak és  viselkedjenek. Az ilyen teljes körű szexuálpedagógia fontos társadalmi érdeket, család- és gyermekbarát társadalmat is szolgál.

Pedagógiai normák 

» A szexuális nevelésnek meg kell felelnie a fiatalok életkori sajátosságainak- koruknak. Ezért a szexuális tanításnak alkalmazkodnia kell a fiatalok egyéni fejlettségéhez, pszichológiai érettségéhez. A gyermekek mindenkori tapasztalati horizontját nem szabad átlépni.

» A szexuális nevelés a gyerekeket és a fiatalokat egyedi személyiségként komolyan veszi, és teret ad annak, hogy a kérdéseiket, a félelmeiket és az elvárásaikat kimondhassák. Kiejezhessék az érzelmeiket, a tapasztalataikat aktívan feldolgozhassák és kérdezhessenek. 

» Az ideális szexuális nevelés teljes körűen dolgozik. Témaként tárgyalja a testi és lelki változások mellett az érzéseket, a megértés feladatát, a döntések jelentőségét, barátságok létrehozását, valamint a társadalmi-, és szociális környezet befolyását is. Főleg arra terjed ki, hogy felelősséget tudjanak vállalni önmagukért és másokért is. 

» A természetes szégyenérzetet el kell fogadni, és a tanítás tartalmának és a tananyagok kiválasztásánál is figyelembe kell venni. A saját szexuális tapasztalatoknak tematikusan nincs helye a szexuális nevelés tantárgy tanításában. 

» A pubertáskorban meg kell adni a lehetőséget, hogy a lányok és a fiúk a saját nemi identitásukban és önértékelésükben megerősödjenek. A nemhez kötött témák tárgyalásánál a fiúk és lányok szétválasztása kívánatos. Csak a saját nemük megértése által lesznek képesek a másik nemre új nézőpontból tekinteni. 

» A kifejezetten nemhez kötött témák esetében fontos, hogy férfi oktatók tanítsák és kísérjék a fiúkat, és nők a lányokat.

» A fiataloknak elegendő időre lenne szükségük ahhoz, hogy a szexualitást érintő szerteágazó sok témát a fejlődési szakaszukhoz igazodóan megvitassák, és megfontolt véleményt alkothassanak róla. 

» A témákat interaktív módon kell feldolgozniuk ahhoz, hogy a saját maguk által kialakított véleményük és átgondolt döntéseik hosszú távon is befolyással legyenek egyéni továbbfejlődésükben és személyes növekedésükben. 

Képzési normák 

» A TeenSTAR oktatók képzése sokoldalú, amely kiterjed biológiai, pszichológiai, etikai, pedagógiai, didaktikai és a spirituális ismeretekre. 

» Az oktatóknak érett személyiségeknek kell lenniük, akik a kihívásokat közelről és távolról helyesen tudják megbecsülni, minden szituációban általános érvényű értékeket tudnak közvetíteni, miközben tiszteletben tartják és véleményalkotásra buzdítják a tanulókat.

 » A szexuálpedagógiai koncepciókat nők és férfiak együtt dolgozzák ki az aktuális tudományos szintnek megfelelően. Ehhez folyamatosan további kutatásokat kell folytatni a szexuális fejlődés és a szexuálpedagógia területén. 

A szexuális nevelés előterében a saját identitás megerősítése áll. Ezért a beszédben és a kommunikációban a kompetenciák megszerzése, a tárgyszerűség, a szociális és etikai normák ismerete, a média, a kultúra- és a vallásközi ismeretek valamint a személyes kapcsolatokon keresztüli tanulás is szükséges. A szexualitásra mint az életet segítő és felépítő szereplőre utalnak: ami a személynek identitást adó alapot nyújt, képes a szerelem kifejezésére, meghatározza a kapcsolatot valamint az élet és a boldogság forrása lehet.

 A TeenSTAR szexuálpedagógia tartalmi súlypontjai: 

» A szexuális nevelés segíthet a fejlődésben lévő gyerekeknek és fiataloknak megérteni, hogy mi történik a testükben. Ez nem csak a nemi szervek fejlődésére és a hormonháztartás változásaira vonatkozik, hanem az agyban végbemenő változásokra, valamint a környezet megváltozott érzékelésére is. Ez erősítheti a fiatalokat a nyugtalanság és a félelmek leküzdésében, és segítheti őket felfedezni, hogy a szexualitás a fejlődés és a kibontakozás egyik forrása. 

» A szexuális nevelés tájékoztatást ad a női ciklus természetes lefolyásáról. Ezalatt a lányok megtanulják értékelni nőiességüket és termékenységüket. A szerelmet és a szaporodást a maguk természetes és kulturális összefüggéseiben dolgozzák fel. Hangsúlyozzák a férfi és a nő felelősségét egy új család alapításában és fejlődésében. A fiúk is megtanulják értékelni az ébredező termékenységüket és férfiasságukat. A két nem eltérő szexuális reakcióit is megismerik. A lányok és a fiúk elgondolkodhatnak a felelősségteljes nemi érintkezésről. 

» A saját termékenység tudatosításának kulcsszerepe van: Az apaság vagy anyaság lehetőségének megértése a szexuális aktivitás jelentősségének felismerését és felelősségét is magával vonja. 

» A saját érzések megértését, azok kifejezését és a figyelmes kezelésüket fejleszthetik. Ez alapvetően minden érzésre vonatkozik, de különösen azokra a szexuális érzésekre, amelyeket fiatal korban fedeznek fel. 

» Az életre vonatkozó jövőkép kidolgozása és megbeszélése hozzájárul a céltudatos viselkedéshez. A nemi életre való nevelés során a szerelem és az önátadás alapvető értékként szerepel.

» A szexualitás mindig a saját magunkhoz és másokhoz való kapcsolatra vonatkozik. Ezért a jó szexuálpedagógia lényeges része a kapcsolati- és beszédkészség fejlesztése. Elsődleges téma a barátságok kialakításának tudatosítása és gyakoroltatása. Ennek során úgy beszélnek a férfi és nő között létrejött házasságról, mint bizalmi kapcsolatról melyben a megélt szexualitás, a párkapcsolati hűség, valamint a gyerekek felnevelése a legjobb és legvédettebb helyen lehet. 

» A fiatal megtanulja megérteni, hogy a szexualitás függ az adott életszakasz lelki motivációitól, és az élet folyamán változik. 

» A szexuálpedagógia megmagyarázza a biológiai és kulturális férfi-nő viszonyt. Az apaságot és az anyaságot értelmes és egyformán felelősségteljes feladatként mutatja be.

» A szexuálpedagógia a különféle szexuális irányultságokat az életkori sajátosságoknak megfelelően mutatja be, figyelembe véve a reális népességeloszlást. A kisebbségeket sem nem diszkriminálja, sem nem idealizálja, a többséget sem hallgatja el, de le sem értékeli. A mindenkori adott személyt megillető figyelemről szól.

» A családi törések miatt lelki sérüléseket elszenvedő gyerekekkel és fiatalokkal körültekintően jár el. Megfelelő módon beszél velük és nem bagatellizálja el helyzetüket, érzéseiket. 

» A tinédzserterhességekről és a szexuális úton terjedő fertőzésekről tájékoztatja a fiatalokat, de az oktatás súlypontját nem ezekre a témákra helyezi.

» A túl korai szexuális aktivitás testi és lelki kockázatairól és a promiszkuitásról, valamint a várakozás, ill. a lemondás jelentőségéről is vannak témafelvetések. 

» A magzat fejlődését a fogamzástól szóban és képekben mutatja be. Ugyanakkor az abortusz testi és lelki következményeit is megtárgyalják – ezt is az életkornak megfelelő szinten. 

» A különféle családtervezési módszerek szakszerű bemutatása és hatásaik a nőre és a férfira, valamint a kapcsolatra vonatkozólag, a fejlődésnek megfelelően történik. A fogamzásgátló szerek hatásainak és mellékhatásainak leírása az életkorhoz illően történik. 

» A jogi és a személyes határok is megtárgyalásra kerülnek, hogy tájékozottak legyenek, és a szexuális erőszakot megelőzzék. A saját határok nevesítése és a nem-et mondás is begyakorlásra kerül. 

» A szexuális nevelés a test és a lélek higiéniájáról is szól, pl. tartózkodás a pornótól, a telefon-szextől, a test áruba bocsátásától, stb. 

» A szexuálpedagógia megerősíti a médiakompetenciát, amikor a valóságot és a fikciót szembeállítják. A fiatalok segítséget kapnak ahhoz, hogy milyen magatartást tanúsítsanak a média használatakor ami észrevétlenül hat saját személyiségük fejlődésére és elvonhatja őket napi teendőiktől, életcéljuktól. Különösen fontos ismerniük a pornó fogyasztás hatásait, amely a kapcsolatok ellen hat. 

A szexuális nevelés a szülők vagy a nevelésre jogosultak elsődleges joga.  A gyermekek és fiatalkorúak kizárólag szüleik beleegyezésével vehetnek részt a programban.

A szülőket és a nevelésre jogosultakat a TeenSTAR oktatók kötelesek mindig tájékoztatni. A  szülői tájékoztatókon hallhatnak, kérdezhetnek, beszélgethetnek a serdülőkori változásokról és azok testi-lelki hatásairól, a szexualitáshoz való hozzáállásról, ami segítheti őket az otthoni szexuális nevelésben.

A TeenSTAR iskolai és iskolán kívüli nevelést támogató és kiegészítő program.

A kurzuson való részvétel önkéntes.